ВТПГ-СТРОЙМАТ ООД
ВТПГ-СТРОЙМАТ ООД
  Продукти Контакти За Нас Политика и декларация Сертификати Лични данни Български   English


Политика:

Ръководството на ВТПГ–Строймат ООД оценява изцяло отговорността си към своите клиенти, партньори и персонал.

Ние сме ангажирани с постоянното подобряване на условията на труд и безопасност съобразно нарежданията и изискавнията на Българското законодателство, както и със  създаването на една по-благоприятна среда на труд за всички работници в Дружеството.

Политиката  на ВТПГ-Строймат ООД е насочена към реалицията на продукти отговарящи на нормативните изисквания в страните членки на Европейския съюз и удовлетворяващи потребностите на нашите партньори и клиенти. Спазването на изискванията на  въведената система за контрол на качеството ISO 9001:2008 е основен  приоритет на всички работни  нива ангажирани с производството и пласмента на нашата продукция. 

 Ние провеждаме периодични изпитания на продуктите влагани трайно в строителството, за да гарантираме тяхната надежност и качество  съобразно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към стоежите и оценяване съответсвието на строителните продукти.

Водещите принципи в управлението и работата на Дружеството са лоялност и коректност към нашите клиенти и партньори. Ние се стремим да задоволим потребностите и изискванията на клиентите си като се стараем постоянно да подобряваме качеството на обслужване и на предлаганите от нас продукти.

Декларация

Аз ,Димитър Цачев, в качеството си на управител на ВТПГ-Строймат ООД, оценявам отговорността на решенията си относно Системата за управление на качеството, нейното внедряване, поддържане и подобряване.

Декларирам, че ще осигуря всички необходими средства , ресурси и персонал, както и пълното си съдействие за постигане на поставените от Дружеството цели и ще съблюдавам спазването на политиката на управление на фирмата.

                                                                                                                                  Управител :  Димитър Цачев